AGENDA JAARVERGADERING 1 SEPTEMBER 2017.

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN

3. NOTULEN JAARVERGADERING 2016

4. JAARVERSLAG SECRETARIS

5. JAARVERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE

6. FINANCIËN.

PAUZE

7. BESTUURSVOORSTELLEN.

a. Het bestuur stelt voor om dit jaar met vier teams uit te komen in de NHSB.

b. Het bestuur stelt voor om de contributie dit jaar met 15 euro te verhogen.

8. PRIJSUITREIKING

9. BESTUURSVERKIEZING

Aftredend en herkiesbaar Th. Weel. Aftredend en niet herkiesbaar A. Haakman. Het bestuur stelt voor om S. Quarré te benoemen als algemeen lid in het bestuur. Een kandidaatsstelling door één of meerdere leden dient te geschieden bij het bestuur tot uiterlijk de aanvang van de vergadering met een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.

10. RONDVRAAG